مرکزی

ریاست هیات مدیره :      

1-دکتر مسعود فاضلی مصلح آبادی

 

 اعضاء هیات مدیره :

 

2- دکترمسعود حاجی مقصود(دبیر انجمن)

 

3-دکتر تقی رنجبری(عضو هیات مدیره)

 

4-دکتر علی اکبر کرمی(عضو هیات مدیره)

 

5-دکتر خسرو احمد بیگی(عضو هیات مدیره)

 

6-دکتر پریوش صمدیان(عضو هیات مدیره)

 

7-دکتر مژگان ذوالفقاری(عضو هیات مدیره)

 

8-دکتر فاطمه صافی(عضو هیات مدیره)

 

9-دکتر لیلا شریفی(عضو هیات مدیره)

 

 

 

 

 

 

 

اخبار انجمن :                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

آدرس :

اراک-خیابان شهید بهشتی-میدان هفت تیر-کوچه شکرایی-مرکز تصویربرداری پارس

تلفن انجمن: 086-34220061-2

فاکس انجمن:086-32239470