لیست نتایج ارزشیابی انجمن های علمی گروه پزشکی بر اساس شاخص آموزشی در سال 1398

 

https://isac.msrt.ir/fa  لینک سایت کمیسیون انجمن های علمی ایران

arzeshyabi