متن نامه جناب آقاي دكتر ظفرقندي رئيس كل سازمان نظام پزشكي در خصوص تقدير از فعاليت هاي انجمن در تشخيص و تهيه راهنماهاي مربوط به بيماري كرونا


zafarghandi