تقدیر سازمان نظام پزشکی از سه رادیولوژیست در مراسم روز پزشک سال 1398

taghdir