تهاتر حق بیمه با مطالبات مراکز

تهاتر، احتساب و تسویه بدهی حق بیمه با مطالبات مراکز درمانی غیر دولتی طرف قرارداد