اطلاعیه انجمن رادیولوژی ایران در خصوص استفاده از عناوین نادرست در تبلیغات

etelaeiye