دومین کنگره ملی بیوالکترو مغناطیس فرصتها و چالشها

 29بهمن الی 1 اسفند ماه 1398

دارای 6 امتیاز بازآموزی برای رشته رادیولوژی

 

محل برگزاری: تهران -دانشگاه علوم پزشکی ارتش

12333