متن استعلام از دبیر محترم بورد تخصصی رادیولوژی و پاسخ ایشان در خصوص انجام اکوی قلب جنین به صورت مستقل توسط همکاران رادیولوژیست

drsaneidrhhashemi