اطلاعیه مهم در خصوص تمدید مهلت ثبت نام در سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی گروه پزشکی

etlaaaiye