لیست کل Board Review های قابل مشاهده در بخش علمی سایت انجمن رادیولوژی

ردیف

عنوان

سخنران

 

1

Case Review Gastro - Intestinal(ICR26)

                  دکتر سعید راد      

2

Board Review I(ICR28)

دکتر پیران علی آبادی

3

Board Review II(ICR28)

دکتر پیران علی آبادی

4

Case Review(ICR28)

دکتر محمد رضا داوودی

5

Board Review (ICR29)

دکتر سعید راد

6

Board Review: Case Review (ICR 30)

دکتر شهرام کاهکوئی

7

Board Review: Neuro Imaging (Interactive Presentation) (ICR 30)

دکتر مرتضی صانعی

8

Board Review: GI Imaging (ICR 30)

دکتر مختوم شهنازی

9

Board Review: GU Imaging (ICR 30)

دکتر مهرزاد لطفی

10

Board Review: GU Imaging (ICR 30)

دکتر مهیار غفوری

11

Board Review: MSK Imaging  (ICR 30

دکتر کامبیز معتمدی

12

Board Review: Pediatric Imaging (ICR 30)

دکتر جواد جنتی

13

Board Review: Head & Neck Imaging (ICR30)

دکتر جهانبخش هاشمی

14

Board Review: Intervention Imaging (ICR 30)

دکتر حسین قناعتی

15

Board Review: Neuro Imaging  (ICR 30)

دکتر هادی رکنی یزدی

16

Board Review: Case Review (ICR 31 )

دکتر جهانبخش هاشمی

17

Board Review  (ICR 31)

دکتر حسین قناعتی

18

Board Review  (ICR 31)

دکتر حسن هاشمی

19

Board Review  (ICR 31)

دکتر علی حکمت نیا

20

Board Review  (ICR 31)

دکتر ایرج هنربخش

21

Board Review  (ICR 31)

دکتر مرتضی صانعی

22

Board Review  (ICR 31)

دکتر علی رادمهر

23

Board Review  (ICR 31)

دکتر مهرزاد لطفی

24

Board Review  (ICR 32)  Part 1

دکتر حسین قناعتی

25

Board Review  (ICR 32)  Part 2

دکتر حسین قناعتی

26

Board Review  (ICR 32)

دکتر حسن هاشمی

27

Board Review  (ICR 32)

دکتر علی رادمهر

28

Board Review  (ICR 32)

دکتر مهیار غفوری

29

Board Review  (ICR 32)

دکتر ایرج هنربخش

30

Board Review (ICR 32)

دکتر مرتضی طهماسبی

31

Board Review  (ICR 32)

دکتر علی حکمت نیا

32

Board Review  (ICR 32)

دکتر مرتضی صانعی

33

Board Review (ICR 33)

دکتر ناهید صدیقی

34

Board Review (ICR 33)

دکتر مهرزاد لطفی

35

Board Review (ICR 33)

دکتر نازنین فرشچیان

36

Board Review (ICR 33)

دکتر مرتضی طهماسبی

37

Board Review (ICR 33)

دکتر جهانبخش هاشمی

38

Board Review (ICR 33)

دکتر مسعود پورعیسی

39

Board Review (ICR 33)

دکتر علی بابائی جندقی

40

Board Review (ICR 33)

دکتر حسین قناعتی

41

Board Review (ICR 33)

دکتر علی رادمهر

42

Board Review (ICR 33)

دکتر مهیار غفوری

43

Board Review (ICR 34)

دکتر علی رادمهر

44

Board Review (ICR 34)

دکتر نازنین فرشچیان

45

Board Review (ICR 34)

دکترناهید صدیقی

46

Board Review (ICR 34)

دکترحسن هاشمی

47

Board Review (ICR 34)

دکتر مرتضی صانعی (1)

48

Board Review (ICR 34)

دکتر مرتضی صانعی (2)

49

Board Review (ICR 34)

دکتر مسعود پزشکی راد

50

Board Review (ICR 34)

دکتر مرتضی طهماسبی

51

Board Review (ICR 34)

دکتر علیرضا راسخی

52

Board Review (ICR 34)

دکتر حسین قناعتی

53

Board Review (Neuroradiology( (ICR35)

دکتر علی رادمهر

54

Board Review (Pediatric &Neuroradiology)(ICR35) 

دکتر علی حکمت نیا

55

Board Review (Angiography and Vascular Imaging)(ICR35)

دکتر حسین قناعتی

56

Board Review (GYN and CNS)(ICR35)

دکتر نازنین فرشچیان

57

Board Review (GI)(ICR35)

دکتر بهروز زندی

58

Board Review (Vascular Case Presentation)(ICR35)

دکتر مسعود پزشکی راد

59

Board Review (OB- GYN)(ICR35)

دکتر مرتضی طهماسبی

60

Board Review (ICR35)

دکتر ناهید صدیقی