شرایط رای گیری وشرکت در انتخابات الکترونیک انجمن رادیولوژی ایران

طبق آیین نامه انتخابات الکترونیک وزارت بهداشت اعضای انجمن رادیولوژی ایران برای مشارکت و رای دادن در انتخابات الکترونیک هیات مدیره انجمن رادیولوژی باید قبل از انتخابات در سایت IMA-Net.ir(قسمت مربوط به انجمن رادیولوژی ایران) ثبت نام نمایند
راهنمای ثبت نام در سایت انتخابات👇

 elktronikentekhabat

مکارانی که در کنگره ۳۵رادیولوژی ثبت نام کرده بودند حق عضویت سال ۹۸را پرداخت کرده اند و میتوانند بعنوان عضو انجمن رادیولوژی ایران در سایت http://IMA-Net.ir ثبت نام نمایند