شرایط رای گیری وشرکت در انتخابات الکترونیک انجمن رادیولوژی ایران

طبق آیین نامه انتخابات الکترونیک وزارت بهداشت اعضای انجمن رادیولوژی ایران برای مشارکت و رای دادن در انتخابات الکترونیک هیات مدیره انجمن رادیولوژی باید قبل از انتخابات در سایت IMA-Net.ir(قسمت مربوط به انجمن رادیولوژی ایران) ثبت نام نمایند
راهنمای ثبت نام در سایت انتخابات?

 elktronikentekhabat

مکارانی که در کنگره ۳۵رادیولوژی ثبت نام کرده بودند حق عضویت سال ۹۸را پرداخت کرده اند و میتوانند بعنوان عضو انجمن رادیولوژی ایران در سایت http://IMA-Net.ir ثبت نام نمایند