کنفرانس یک روزه تصویربرداری اطفال-زاهدان

کنفرانس یک روزه تصویربرداری اطفال

دبیر کنفرانس دکتر شراره صانعی

تاریخ برگزاری سوم آذر 1397

دارای 5 امتیاز بازآموزی

محل برگزاری:زاهدان-بیمارستان علی ابن ابیطالب-سالن همایش

برنامه:

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني

سخنران

تخصص سخنران

3 آذر 1397

08:00-08:15

تلاوت قرآن

08:15-08:30

معرفی اهداف برنامه

 

رادیولوژیست

08:30-09:15

Congenital brain malformations

دکتر علی حکمت نیا

رادیولوژیست

09:15-10:00

اصول کلی سونوگرافی |DDH

دکتر مریم ریاحی نژاد

رادیولوژیست

10:00-10:15

استراحت

10:15-11:00

Imaging findings of epileptic patients

دکتر علی حکمت نیا

رادیولوژیست

11:00-12:00

سونوگرافی HPS و GERD

دکتر مریم ریاحی نژاد

رادیولوژیست

12:00-14:00

ناهار و نماز

14:00-15:00

Imaging findings of congenital cardines disease

دکتر فاطمه حسین آبادی

رادیولوژیست

15:00-16:00

Imaging findings of neonatal and infants brain tumor

دکتر علی حکمت نیا

رادیولوژیست

16:00-16:15

استراحت

16:15-17:15

Pediatric chest ultrasound

دکتر مریم ریاحی نژاد

رادیولوژیست

17:15-17:30

پرسش و پاسخ