کارگاه سونوگرافی اندام Musculoskeletal Sonography - گرگان

کارگاه سونوگرافی اندام (  Musculoskeletal Sonography )  10و 11 آبانماه 97- گرگان

 

gorgan