بیانیه ی انجمن رادیولوژی ایران درخصوص زلزله اخیر غرب کشور

bayaniyezelzeleh