برگزاری گارگاه تصویر برداری ام-آر-آی در آسیب های فوتبال

در اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک ،  گارگاه تصویر برداری ام-آر-آی در آسیب های فوتبال - آموزش بر اساس نمونه های بالینی به تاریخ بیستم آبان نود و شش  - ساعت 16/30 در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط دکتر منصور فاتحی برگزار می شود.