کاهش غیرمنصفانه تعرفه برخی از خدمات رادیولوژی

روز پنجشنبه شانزدهم شهریور ماه جلسه هم اندیشی هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران با هئیت رئیسه شورای سیاستگذاری و روسای انجمن های استانی رادیولوژی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تصویب طرح کاهش تعرفه های برخی خدمات تصویربرداری تا ۴۶ درصد، جامعه رادیولوژی ایران نسبت به این کاهش ناعادلانه تعرفه خدمات معترض است و متخصصین رادیولوژی اعتقاد دارند که این رفتار وزارتین بهداشت و رفاه ناعادلانه، غیرکارشناسی و جانبدارانه است.

دکتر وحید کریمی دبیر انجمن را یولوژی ایران گفت: سازمان های بیمه گر نباید برای صرفه جویی در منابع فقط به دنبال کم کردن تعرفه های یک قشر خاص باشند چرا که این کاهش تعرفه خدمات تشخیصی باعث اختلال و افت کیفیت خدمات تصویربرداری می شود که نتیجه آن آسیب دیدن مستقیم سلامت مردم است.

وی افزود: در این جلسه رادیولوژیست هایی از سراسر کشور حضور داشتند و بر این نکته تاکیدکردند که اثرات اجرای این مصوبه موجب آسیب سلامت مردم و ورشکستگی بسیاری از مراکز تصویربرداری در سطح کشور می گردد.

کریمی گفت: در این جلسه اضطراری، به عنوان یک درخواست جمعی، بازگشت به کتاب مرجع تعرفه های خدمات پزشکی، بدون هرگونه انحراف و دستکاری جهت ایجاد عدالت و توازن در اقتصاد سلامت کشور مطرح گردید.