انتخاب آقای دکتر اسپید به عنوان عضو اصلی و آقای دکتر ترکی به عنوان عضو علی البدل شورای عالی نظام پزشکی

entekhabat1