نامه ای مشفقانه با توصیه های اخلاقی به وزیر بهداشت

محمود برفه ای - عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران

چند هفته از ماراتن نفس گيررقابت انتخاباتي رياست جمهوري مي گذرد که به ويژه در اين دوره موضع گيري و

حمايت همه جانبه اكثريت قاطع جامعه پزشكي از دولت تدبير و اميد دكتر روحاني و جريان فكري

اصلاحات و اعتدال مشخص و تعيين كننده بود ، هرچند همين اكثريت قاطع با سياست گذاري ها و عملكرد

و روش و منش وزارت بهداشت همين دولت مشكل اساسي داشته است. بلوغ سياسي و آسيب شناسي

جامعه باعث شد مقاصد و نظرات شخصي، صنفي وحرفه اي مان را از مصلحت جامعه و كشور جدا و كار

درست را انجام دهيم.

در بحبوحه انتخابات برخي اخبار منفي و نگران كننده صنفي و تعرفه اي وجود داشت كه وزارت محترم

انها را كذب و بي اساس اعلام كردند ولي كمي بعد از انتخابات ، شاهد بوديم همان شايعات تعرفه

اي را به هيئت دولت بردند و مصوب كردند.

در ادامه شاهد همان رفتار و سياست هاي پر انتقاد وزارت هستيم به طوري كه موجب استهزاء اقليت

مخالف و ناراحتي و نگراني بيش از قبل موافقان و دوستداران دولت تدبير و اميد گشته است . برخي از

اين رخدادها و انتقاد ها به شرح ذيل مي باشد كه اميدواريم با حكمت و تدبير و انعطاف وزارت و مشاركت

آحاد جامعه ي پزشكي به زودي شاهد رفع و اصلاح آنها باشيم.

- كاهش 22.5 و 25 در صدي تعرفه سونوگرافي و بيهو شي كه با توجه به آمار تورم و هزينه هاي

سرباري و هزينه استهلاك تجهيزات راديولوژي و پايين نگه داشته شدن مزمن تعرفه راديولوژي و

بيهوشي طي ساليان متمادي گذشته و افزايش قابل توجه ماليات و نرخ ديه و دلايل متعدد ديگر

به نوعي شوخي شباهت دارد و عملا ادامه كار در اين دو رشته را اگر غير ممكن نكرده با شد با

چالشي شديد و اساسي مواجه كرده است به ويژه در رشته راديولوژي كه قسمتهاي راديولوژي و

سي تي اسكن و ساير مداليته ها به دليل عدم همخواني قيمت تمام شده خدمات با هزينه دريافتي

قانوني از قبل نيز زيان ده بوده است.

- برخورد چكشي و قهر آميز وزارت نسبت به اعتراض مدني دستياران سرخورده و بي پناه پاتولوژي

و احكام كميته انضباطي و تعليق آنها از تحصيل كه از نظر آحاد جامعه پزشكي بي انصافي و

غيرقابل قبول و ادامه روش غير مسالمت آميز و ديوان سالار وزارت تلقي مي گردد.

وقتي براي حرفه و زندگي انسان، تصميم گيري افراطي و يكطرفه، بدون مشورت و اقناع و با تحكم و

اجبار صورت گيرد و اعتراض و انتقاد ها شنيده نشود و احساس امنيت شغلي و انگيزه ات به

اينده شغلي بي رنگ شود چه راهي براي تو (رزيدنت، هيئت علمي، فعال صنفي و ...) باقي مي ماند؟

- افزايش تنها 5 در صدي تعرفه پز شكي (بجز تعرفه هاي سونوگرافی و بيهو شي كه 22.5 و 25 در صد

كاهش داده شده اند) نسبت به نرخ تورم اعلامي و هزينه هاي سرباري سرسام آور از جمله

افزايش چند برابري ماليات ونرخ ديه و استهلاك تجهيزات پزشكي و سود سرمايه و... بسيار ناچيز

و درحد صفر تلقي ميگردد ودر ادامه مي تواند منجر به زيان دهي بييشتر و حتي ورشكستگي

قسمت هاي عمده اي ازبخش هاي تشخيصي و درماني پزشكي گردد و چه بسا براي فرار از

ورشكستگي به راه هاي نادرست جبراني روي آورند كه در اين صورت مقصر، عوامل تعيين كننده

تعرفه هاي پزشكي خواهند بود، ضمن اين كه هم اكنون نيز مقادير قابل توجهي از سوبسيد

خدمات پزشكي از جيب پزشكان تامين مي شود.

جالب اينجاست كه وزير محترم بهداشت در نشست اخير روساي بيمارستان هاي خصوصي تهران

در محل وزارت بهداشت، خود بهتر از ما و هر كارشناس ديگري اين واقعيات را به درستي تجزيه

و تحليل و اذعان داشتند ولي نمي دانيم چرا در عمل آن طور ديگر مي شود

- در بيمارستان هاي دولتي شاهد قرارداد ها و حق الزحمه هاي ناعادلانه و استثماري هستيم و

پرداختي ها نيز با تاخير يك سال يا بيشتر صورت مي گيرد كه موجب شده رقبتي براي همكاري

در اين بخش وجود ندا شته باشد و آن هايي هم كه همكاري مي كنند براي جبران درآمد با تعداد

بيماران بسيار بيشتر و تبعا كيفيت كمتر كار مي كنند و حتي به طور غيرقانوني از رزيدنت ها براي

تكميل كادر تشخيصي و درماني استفاده مي شود.

- واگذاري بخش هاي راديولوژي بيمارستان ها و مراكز دولتي به افراد وشركت هاي نامرتبط

بخش هاي خصوصي نيز به وفور مشاهده مي گردد كه منجر به عدم خدمات رساني صحيح و علمي

در اين بخش گرديده است. اين اشتباهات زنجيره اي موجب ظلم واجحاف دوطرفه (نسبت به

بيماران و پزشكان) و كاهش اعتبار حرفه اي پزشكان گرديده است، اين درحالي است كه طي سه تا

چهار سال گذشته بودجه ي كلان و بي سابقه اي در طرح تحول سلامت به بخش دولتي سرازير

شده كه متاسفانه مديريت غيركارشناسي و ناصحيح آن موجب هدررفت آن وحتي شكست طرح

تحول سلامت گرديده است.

در پاسخ به پزشكاني كه خواهان مطالبات معوقه شان هستند، وزارت مي گويد بيمه ها پول

نمي دهند و بيمه ها هم مي گويند مديريت نادرست طرح تحول سلامت آنها را از هستي ساقط

كرده است.

حال تكليف مشكلات پزشكان بي رقبت و بيماران پراميد در بخش دولتي چه مي شود؟

انتظار مي رود وزارت محترم بهداشت و درمان مطابق با سياست اعتدال گرايي دولت تدبيرو اميد ، با

هدف كاهش چالش ها و دغدغه هاي جامعه ي پزشكي و ايجاد فضاي تعامل و همكاري و تكريم

نسبت به روش قهرآميز و بي انعطاف گذشته ي خود تجديد نظر كند. و در تمام موارد مطروحه

فوق راهي بينديشد كه در حد شان و شعور جامعه ي فرهيخته ي پزشكي كشور باشد.

فكر مي كنم زمان آن فرا ر سيده با شد كه به جاي تصميم گيري پشت در هاي بسته و بدون مشورت

واقعي براي حل مشكلات موجود دست همكاري و تفاهم از سوي وزارت به طرف انجمن هاي علمي و

صنفي و سازمان نظام پزشكي كشور و مجمع انجمن هاي علمي تخصصي دراز شود.

96/4/6