چهل و چهارمین کنگره SIMS

چهل و چهارمین کنگره SIMS

(Societe D Imagerie Musculo-squeletique ) 23 تا 25 جون 2017(1 تا 3 مرداد96) در شهر پاریس برگزار می گردد.

موضوع این کنگره " زانو " می باشد و امسال امکان حضور اینترنتی در این کنگره هم فراهم شده است.

عناوین اصلی این کنگره عبارتند از :

  • ضایعات منسیک و لیگامان زانوی تروماتیک
  • مشکلات غیر تروماتیک زانو در بیماران جوان
  • آناتومی زانو
  • زانوی جراحی شده
  • زانوی دردناک در سالمندان و پاتولوژی های کمپارتمان قدامی

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت  www.sims-asso.org مراجعه فرمائید.