بخشنامه مدیر کل دفترنظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت درمورد تزریق مواد حاجب و رادیو دارو

دکتر سید محمد حسین میر دهقان مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه شماره 6036/402 د مورخه 25/02/1395 خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعلام نمود:
"بر اساس برنامه آموزشی و تعریف شغل ، شرح وظایف و شرایط احراز رشته شغلی کارشناس پرتوپزشکی و پزشکی هسته ای در ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ، تزریق مواد حاجب و رادیو دارو توسط کارشناسان مذکور با نظارت و سرپرستی پزشک مجاز می باشد. از طرفی با توجه به الزام حضور مسئولین فنی (پرتوپزشک متخصص) در بخش ها و موسسات مذکور(بخش ها و موسسات تصویر برداری و پزشکی هسته ای) و شرح وظایف ایشان ،این نظارت و سرپرستی با مسئولین فنی خواهد بود. بدیهی می باشد به ترتیب در موارد عدم حضور مسئولین فنی و با شرایط اورژانس ،تزریق زیر نظر و با سرپرستی متخصص پرتو پزشک و سایر پزشکان بلامانع خواهد بود."