پی گیری موضوع NT بین انجمن و هیات بورد جهت ارائه به معاونت آموزشی وزارت وزارت بهداشت