هیات مدیره و معاونان

 اعضاء هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران

sanei1

 دکتر مرتضی صانعی طاهری

رییس هیئت مدیره

 Ali Hekmatnia1

دکتر علی حکمت نیا

نایب رییس

 

  Sedaghat1

 دکتر عبدالرسول صداقت

دبیر

 Hamidreza Haghighatkhah1

دکتر حمیدرضا حقیقت خواه

خزانه دار

radpour

 دکتر علیرضا رادپور

بازرس

salamati1 

دکتر معصومه سلامتی  

  elham Keshavarz1

 دکتر الهام کشاورز

  ghafuri1

دکتر مهیار غفوری

Jalalshokouhi1

  دکتر جلال جلال شکوهی

  alireza spid1

دکتر علیرضا اسپید

    Aks Karimi 1

  دکترمحمد علی کریمی

   gerami1

دکتررضا گرامی        

gity1

دکترمعصومه گیتی

lotfi1 

            دکترمهرزاد لطفی