برنامه تدوین استانداردهای خدمات تصویربرداری و جزء فنی هزینه تمام شده خدمات

مدیر یرنامه: دكتر منصور فاتحی

كلیات برنامه:

1-      بررسی گردش كار خدمات تصویربرداری

2-      مطالعه میدانی برای محاسبه زمانهای مورد نیاز برای انجام خدمات

3-      تدوین شناسنامه استاندارد ارائه خدمت تصویربرداری

4-      تعیین حداقل تجهیزات، نیروی انسانی و لوازم مصرفی در هر خدمت

5-      تهیه جدول ریز هزینه های متصور برای ارائه یك خدمت تصویربرداری