برنامه تدوین ارزش نسبی خدمات تصویربرداری در ایران – جزء حرفه ای (کا رادیولوژی)

مدیر یرنامه: دكتر منصور فاتحی

كلیات برنامه:

1-      بازنگری فهرست خدمات تصویربرداری

2-      تعیین (K رادیولوژی) جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات تصویربرداری در ایران (با نگاهی به مستندات بین المللی)

3-      معرفی فهرست جدید خدمات به اداره های بیمه و شركتهای تولید كننده نرم افزارهای مدیریت اطلاعات رادیولوژیك و همچنین رادیولوژیستها و پزشكان معالج