برنامه همگرایی انجمنهای رادیولوژی مرکزی و استانی

مدیر برنامه: دكتر عباس درگاهی

 

برنامه همگرايي انجمنهاي راديولوژي مركزي و استاني

 

مقدمه:

 تشكيلات كشوري انجمن راديولوژي ايران بستر مهمي براي سازماندهي فعاليتها و دستيابي به اهداف مشترك صنف راديولوژي است. تعريف سازو كار و زيرساختهاي ارتباط متقابل انجمنهاي استاني و مركزي از اولويتهاي مهم انجمن راديولوژي ايران است.

 

هدف:

برنامه همگرايي انجمن هاي راديولوژي مركزي و استاني هدفهاي زير را دنبال مي نمايد:

  1. تقويت ساختار تشكيلاتي شاخه هاي استاني انجمن راديولوژي
  2. مبادله تجارب كار، اجرايي و اداري
  3. ارتقاء شناخت متقابل از فرصتها و تهديدهاي مالي هر يك از واحدها
  4. توزيع واقعبينانه تر "منابع مالي، آموزشي و پژوهشي"

 

شيوه ها:

1-حضور مستقيم اعضاي هياتهاي مديره استاني و مركزي:

الف) در هر جلسه هيات مديره مركزي يك عضو هيات مديره استاني شركت خواهد داشت.

ب)  در هر سال لااقل يك نفر از هيات مديره مركزي از نشستهاي هيات مديره استاني

2- مبادله مصوبات و نگهداري اسناد مشترك هيات مديره

3- راه اندازي وب سايت انجمنهاي استاني در دامنه انجمن مركزي

4-اتصال دفاتر انجمنهاي استاني به اتوماسيون اداري دفتر

5- دسترسي به سيستم ارتباطي پيامك انجمن مركزي براي انجمنهاي استاني

6- تشكيل "حلقه دبيران انجمنهاي راديولوژي كشور" با حداقل 2 جلسه حضوري در طول سال

7- اختصاص بخشي از بودجه سالانه انجمن براي تقويت ساختار تشكيلات كشوري

8- معرفي مستقيم فرصتهاي آموزشي داخلي و خارجي به انجمنهاي استاني