برنامه همکاری علمی با انجمن رادیولوژی عراق

مدیران برنامه: دكتر معصومه سلامتی – دكتر كوروش عبداللهی فرد

كلیات برنامه:

1-      برگزاری دوره های آموزشی برای رادیولوژیستها و تكنولوژیستهای عراقی در ایران و عراق

2-      برگزاری سمینار آموزشی سالانه در شهرهای عراق

3-      تسهیل شركت اعضای انجمنهای متقابل در كنگره های سالانه

4-      همكاری در تشكیل انجمن رادیولوژی منطقه ای

برای دانلود متن توافق نامه اینجا را کلیک کنید.