برنامه همکاری علمی با انجمن رادیولوژی ترکیه

مدیر برنامه: دكتر بابك رفیعی

كلیات برنامه:

1-      تقویت اعضای انجمنها با ارائه فرصتهای فلوشیپ و دوره های تكمیلی

2-      تسهیل شركت اعضا انجمنها در كنگره های سالانه و دوره های آموزشی

3-      مبادله سخنران در كنگره های سراسری دو انجمن

4-      همكاری علمی در انتشار مجله ها و مقاله های پژوهشی در نشریات دو انجمن

5-      مبادله تجارب اجرایی در مورد اداره امور صنفی رادیولوژی در دو كشور

6-      همكاری در تشكیل انجمن رادیولوژی منطقه ای

متن تفاهم نامه برای دانلود