1-عضو فعال

5,000,000 ريال(علی الحساب)

عضو فعال Active Member: متخصص راديولوژي كه حق عضويت خود را پرداخت نموده

اعضای انجمن می بایست این نوع اشتراک را برای استفاده از امکانات انجمن انتخاب نمایند.

تاریخ انقضای این اشتراک به صورت ثابت و در پایان سال جاری می باشد.

پس از پرداخت دسترسی به قسمت های مختص اعضا بصورت خودکار اعمال خواهد شد.

 تلفن تماس دفتر انجمن

44462076 - 44462078

5- - عضو دستياري

رایگان!

عضو دستياري Resident Member: دستياران راديولوژي

دستیاران رادیولوژی می بایست این نوع اشتراک را برای استفاده از امکانات انجمن انتخاب نمایند.

تاریخ انقضای این اشتراک به صورت ثابت و در پایان سال جاری می باشد.

پس از انتخاب، دسترسی به قسمت های مختص اعضا توسط دفتر انجمن اعمال خواهد شد.

تایید دسترسی به سایت انجمن از طریق دفتر انجمن انجام می شود.

 تلفن تماس دفتر انجمن

44462076 - 44462078