• عضو فعال Active Member: متخصص راديولوژي كه حق عضويت خود را پرداخت نموده

     در حال حاضر این بخش فعال نیست لطفا جهت ثبت نام در این بخش با دفتر انجمن تماس بگیرید

    44462076 - 44462078

  • عضو دستياري Resident Member: دستياران راديولوژي